Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

  1. Creatieve freelancer (naam) 
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (naam) één of meer opdrachten geeft; 
  3. Opdracht: de opdracht van de opdrachtgever aan (naam), conform de omschrijving in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst, in de ruimste zin; 

 

ARTIKEL 2 – DIENSTEN 

2.1 De Opdrachtgever geeft hierbij de opdracht aan de Creatieve Freelancer, die aanvaardt, tot het leveren van de overeengekomen “Diensten”. 

2.2 De Opdrachtgever zal voor de aanvang van de te leveren Diensten aan de Creatieve Freelancer richtlijnen geven met betrekking tot de look & feel, aard/genre, vormvereisten, kwaliteit en andere elementen waarmee rekening gehouden dient te worden voor de uitvoering van de Diensten. Indien de Creatieve Freelancer materiaal van de Opdrachtgever zou gebruiken, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat dit materiaal eigendom blijft van de Opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 3 – UITVOERING EN DUUR 

3.1 De Partijen komen overeen dat de Creatieve Freelancer de Diensten zal uitvoeren gedurende de minimumperiode van 6 maanden (tenzij anders overeengekomen) waarbij maandelijks wordt gefactureerd. 

3.2 De Creatieve Freelancer zal de Diensten naar best vermogen, stipt en volgens de regels van de kunst uitvoeren. De Creatieve Freelancer zal steeds rekening houden met de kwaliteitseisen en organisatiebehoeften van de Opdrachtgever. In geval van onenigheid omtrent de kwaliteit/inhoud van de geleverde Diensten streven de Partijen ernaar met onderling akkoord een oplossing te vinden, 

waarbij de definitieve beslissing aan de Opdrachtgever toekomt. Indien de Opdrachtgever dit verzoekt, is de Creatieve Freelancer gehouden de Diensten volgens de richtlijnen van de Opdrachtgever te herwerken overeenkomstig de bepalingen van artikel 5. Indien 

evenwel zou blijken dat het door de Opdrachtgever beoogde resultaat niet behaald wordt en/of de Partijen inhoudelijk te zeer van mening verschillen en geen onderling akkoord kunnen vinden, is de Opdrachtgever gerechtigd om de onvoltooide Diensten te laten uitvoeren en afwerken door derden. 

3.3 Indien er bij de realisatie van de productie onvoorziene vertragingen optreden zal de Creatieve Freelancer in overleg met de Opdrachtgever de te leveren Diensten zo aanpassen dat een tijdige afwerking en levering ervan mogelijk is of zullen Partijen een nieuwe leveringsdatum overeenkomen. 

 

ARTIKEL 4 – EIGENDOMSRECHTEN 

4.1 De eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van het aan de Opdrachtgever geleverde eindproduct berusten bij de Creatieve Freelancer. 

4.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door de Creatieve Freelancer geleverde eindproduct aan derden in eigendom over te dragen of anderszins ter beschikking te stellen, dan wel het eindproduct te bezwaren met aanspraken of recht van derden, tenzij er sprake is van een eigendomsoverdracht. 

4.3 De Opdrachtgever vrijwaart de Creatieve Freelancer voor aanspraken van derden ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten betreffende het door de Opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal of door de Creatieve Freelancer uitgewerkt, bewerkt en/of uitgevoerd idee, synopsis, treatment, scenario, script, verhaallijn, format of concept, alsmede ten aanzien van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van het referentiemateriaal en/of door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

4.4. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om het geleverde eindproduct slechts te gebruiken voor het doel, het medium, de duur, de frequentie en het territorium als tussen partijen overeengekomen.

4.5. De Creatieve Freelancer is te allen tijde, op alle manieren, en wereldwijd gerechtigd het geleverde eindproduct te gebruiken, onverschillig of een overdracht van de eigendom of auteursrechten heeft plaatsgevonden dan wel de opdrachtgever het exclusieve recht tot gebruik van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct heeft verkregen, om ten eigen nutte publiciteit of promotie te maken. In ieder geval is de Creatieve Freelancer gerechtigd het geleverde eindproduct openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in catalogi, boekwerken, exposities, brochures, folders, posters, etc. 

 

ARTIKEL 5 – BIJKOMENDE VERGOEDING 

5.1 De Opdrachtgever erkent dat bewerking van de Diensten kunnen uitmonden in (a) extra tijdsbesteding en aanpassingen aan reeds geleverd werk en bijgevolg in (b) bijkomende kosten en Vergoeding voor Diensten en overschrijding betreffende het overeengekomen uurtarief . 

5.2 De Creatieve Freelancer zal de Opdrachtgever tijdig en in ieder geval voor de aanvang van de bewerking van de Diensten verwittigen van de verwachte meertijd, meerkost en desgevallende de bijkomende Vergoeding voor Diensten. De Opdrachtgever beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van Diensten wordt doorgevoerd. 

5.3 De Opdrachtgever zal alle door de Creatieve Freelancer gemaakte onkosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst en/of de levering van de Diensten terugbetalen mits voorlegging van de nodige bewijsstukken en voor zover deze onkosten voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door de Opdrachtgever werden goedgekeurd 

5.4 De Opdrachtgever zal alle door de Creatieve Freelancer gemaakte transportkosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst en/of de levering van de Diensten terugbetalen voor zover deze onkosten voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door de Opdrachtgever werden goedgekeurd, voor het wettelijk vastgesteld tarief per kilometer. 

5.5 De Vergoeding voor de Diensten wordt gefactureerd door de Creatieve Freelancer. Alle in huidig artikel vermelde vergoedingen zullen betaald worden aan de Creatieve Freelancer op het rekeningnummer vermeld op de factuur door overschrijving binnen de termijn van 30 dagen na ontvangst van de conforme factuur. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling. 

 

ARTIKEL 6 – VRIJWARING EN GARANTIE 

6.1 De Creatieve Freelancer stelt zich garant dat de door hem geleverde Werken oorspronkelijk en origineel zijn/zullen zijn en dat ze geen gelijkenis, reproductie en/of verwijzing bevatten/zullen bevatten naar een ander beschermd werk waardoor de productie en/of de exploitatie van de Diensten en/of de Werken bemoeilijkt kan worden.

6.2 De Opdrachtgever garandeert ten overstaan van de Creatieve Freelancer uitdrukkelijk dat alle informatie die wordt verstrekt in het kader van het uitvoeren van deze Overeenkomst gevrijwaard is tegen alle aanspraken en/of vorderingen, van welke aard ook, die worden ingesteld naar aanleiding van een schending van en/of het niet correct uitvoeren van de verbintenissen en/of garanties die de Opdrachtgever overeenkomstig deze en andere Overeenkomsten aangaat en/of op grond van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door derde partijen. De Opdrachtgever vrijwaart de Creatieve Freelancer volledig voor alle schade die hij wegens dergelijke aanspraken mocht lijden, alsook tegen alle schadevergoedingen en kosten allerhande die zouden voortvloeien naar aanleiding van bovenvermelde vorderingen. 

 

ARTIKEL 7 – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN 

Partijen zijn onafhankelijke en zelfstandige contractspartijen. Onder voorwaarde van goede uitvoering van deze Overeenkomst beschikt de Creatieve Freelancer zelfstandig over zijn tijd. Bij de uitvoering van zijn Diensten zal de Creatieve Freelancer steeds nauwgezet overleg plegen met de Opdrachtgever (of een door de Opdrachtgever aangewezen persoon), zonder dat er van enig gezag, leiding of toezicht sprake kan zijn. In geen geval zal deze Overeenkomst of de uitvoering ervan kunnen worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst. Elke partij is exclusief verantwoordelijk en gehouden tot het vervullen van alle eigen toepasselijke sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen. 

 

ARTIKEL 8 – MEDEWERKING CREATIEVE FREELANCER

8.1 Alle documenten, software, bestanden en welk materiaal dan ook (met inbegrip van alle werkmateriaal alsook alle (zelf gemaakte dan wel ontvangen) notities, schetsen, rapporten en aantekeningen, welke tijdens de Overeenkomst aan de Creatieve Freelancer ter beschikking worden gesteld, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. De Creatieve Freelancer zal dit materiaal als goede huisvader gebruiken en het op het eerste verzoek van de Opdrachtgever, en in ieder geval op het tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt, in goede staat aan de Opdrachtgever terug bezorgen. 

8.2 Indien de Creatieve Freelancer door ziekte of ongeval in de onmogelijkheid verkeert de Diensten te leveren en/of de Overeenkomst uit te voeren, zal hij onmiddellijk de Opdrachtgever verwittigen. 

 

ARTIKEL 9 – GEHEIMHOUDING 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT 

Indien de Diensten niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Partijen zijn zij van hun verplichtingen jegens elkaar ontheven zolang genoemde omstandigheden voortduren. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van zijn verplichtingen wanneer deze niet naleving een gevolg is van omstandigheden van overmacht. 

 

ARTIKEL 11 – BEËINDIGING OVEREENKOMST 

11.1 Elke partij kan een einde aan deze Overeenkomst stellen met een opzegtermijn van 30 dagen of mits betaling van een daarmee gelijkgestelde verbrekingsvergoeding. De opzeg wordt aan de andere partij ter kennis gebracht middels schriftelijke mededeling. De termijn gaat in de eerste van de maand volgend op de zenddatum van de mail. 

11.2 Elke Partij kan deze Overeenkomst ten allen tijde onmiddellijk, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter en zonder enige vorm van schadeloosstelling verschuldigd te zijn, opzeggen in de volgende gevallen: Indien de andere Partij verwikkeld geraakt in een procedure van faillissement of gerechtelijke reorganisatie. In geval van bedrog, grove of opzettelijke fout of ernstige nalatigheid van de andere Partij. In geval van dergelijke beëindiging zal deze Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege eindigen, zonder termijn noch vergoeding, onverminderd het recht op schadevergoeding van de Partij die beëindigt. 

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het eindproduct. De opdrachtgever vrijwaart de Creatieve Freelancer dienaangaande voor alle aanspraken van derden. 

12.2 Alle klachten met betrekking tot het geleverde dienen, op straffe van verval, binnen één week na levering schriftelijk aan de Creatieve Freelancer te worden gemeld. Als de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van de Creatieve Freelancer geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd. 

 

ARTIKEL 13 – ALGEMENE BEPALINGEN 

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zal elke betekening en/of kennisgeving gericht aan één der Partijen geldig geschieden per e mail en/of per aangetekend schrijven gericht aan de personen en dit aan de adressen zoals vermeld in deze Overeenkomst. Elke adreswijziging zal schriftelijk aan de andere partij ter kennis worden gebracht. 

13.2 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst gelden alleen voor zover schriftelijk overeengekomen door alle Partijen. Zij maken vervolgens integraal deel uit van deze Overeenkomst.

13.3 De eventuele nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst tast in geen geval de geldigheid van de hele Overeenkomst aan. In voorkomend geval komen de Partijen overeen dat zij de nietige bepaling, voor zover mogelijk, zullen vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk het juridisch en economisch effect van de nietige bepaling benadert, zodat Partijen ook onder die voorwaarden initieel tot een akkoord zouden zijn gekomen. Indien één van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig zou zijn wegens te breed en/of strijdig met huidige of toekomstige Belgische wetgeving, dan zal de bedoelde bepaling desalniettemin van kracht blijven doch in de meest ruime mate die wettelijk toegelaten is. 

13.4 Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

13.5 Partijen komen overeen dat zij elk geschil over de geldigheid, de afsluiting, de uitlegging, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Overeenkomst in de eerste plaats in der minne zullen trachten op te lossen. 

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

14.1 Alle overeenkomsten met de Creatieve Freelancer vallen onder toepassing van het Belgische recht. 

14.2 In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Creatieve Freelancer of, naar keuze van de Creatieve Freelancer, de rechtbanken van de woonplaats van de Opdrachtgever, alleen bevoegd. In elk geval zal de Opdrachtgever bij betwisting de Creatieve Freelancer moeten dagvaarden voor de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de Creatieve Freelancer.